Thursday, November 4, 2010

Got Scrap?

Scrapjazz
"only use your card stock, alphabet stickers, stamps, and photos"

It's subtle but the pumpkin stamp is embossed all over the crate paper card stock.




Scrapbook Challenges, product challenge
border punch
rub-on
ribbon/twine
the color black

I blatantly scraplifted this LO from the talented Krista Milford.
My Sketch World


The Scrappiest



White Plus One
Can I just say I love white plus one. It's such a fun way to do a LO. I have never once (OK once, but whatev') been disappointed with these fun challenges. Give them a try, you won't be disappointed.

17 comments:

Mel said...

Such a sweet layout, thanks so much for playing along at WW1.
Mel

Heather Jacob said...

love the simplicity of your LO.. great shade of yellow .. gorgeous photo too...thanks for sharing..x

Star Rork said...

thanks for playing at The Scrappiest. but I really love that Sunshine layout!

Cathy said...

Such a lovely LO... love the hand made flowers... so sweet!! Thanks for joining us at WW1 :)

lisaplus5 said...

you have done so many challenges! i love each page, but love the scrappiest page.... i LOVE fall pages... thanks for playing with us!

Melinda said...

Oh so gorgeous!!! Love the different shades of yellow mixed together! Thanks for joinin in at WW1!

Colleen B. said...

Thanks for popping by my blog & commenting. Love all the yellow in the WW1 LO - gorgeous and so are the other LO's too!

Shell said...

Gorgeous LO and beautiful photo.
Thanks for playing along at WW1 :)

Monique said...

Oh wow, you scrapped a lot!! Love your take on the sketch! Thanks for joining us at The Scrappiest!

Liz Chidester said...

Your fall photos are great! I love them all!

Anonymous said...

This looks like a website that I should visit more often. Well, atleast now I am a part of it now. I love the internet!
____________________________________________________
Search Engine Optimization

Anonymous said...

Thanks for the add, I look forward to learning a lot here.

Anonymous said...

Serwis zawiera bezplatne fotografie i filmy z branzy [url=http://www.szmule.pl]sex anonse[/url]. Galerie erotyczne przeznaczone wylacznie dla widzow doroslych. Codzienna aktualizacja materialow. Zobacz koniecznie!

Anonymous said...

Just wanted to take a second and say whats up to everybody. Looking forward to your forum and what everyone here has to talk about. I've been spending to much time on http://kids.yahoo.com/games . Needed a break.

Anonymous said...

Far, I appreciated you all again. After my extended presence in the forum is not, I could not learn the password to your old sketch and started a new one. I'm glad that I am again with you.

Anonymous said...

Lek przynosi [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] redukcja absorbowania podstawy tluszczowych przez cz³owieczy organizm ¿ywy. Owo ca³kiem nieznany lekarstwo dla smarkul, które pragn¹ odchudziæ siê a pokonaæ na góruj¹cy nurt posi³ków. Œrodek ów pob³a¿a zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] tylko diety a æwiczeñ fizycznych. Lek ów zdobêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do rzutkiej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po dane o specyfikach. Kupek wiêc alli Wysuwamy tej¿e dziedzin¹ op³atê farmaceutyków oraz œciœle mówi¹c posiad³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu swoistych tudzie¿ znakomitych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie artyku³ów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ chwilowo trzy typy prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w modus bezusterkowy a porucza [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w cugu zaledwie jednego dnia od czasu momentu zmajstrowania twojego zainteresowania. W³aœnie spoœród tamtego siêga nadzwyczajne [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] diagnostyki pacjentów. Na s³aby brzuszekJest masa za³¹czników diety na schudniêcie. A¿ do fundamentalnych przylegaj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie stwierdzonym natomiast a pokazanym przedsiêwziêciem byæ mo¿e zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jednak¿e zaœ æwiczenie fizyczne w masywnym stopniu kwalifikuj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje nieraz, podczas gdy krwawienie ustaje, tudzie¿ jajniki ostatecznie przestaj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê czynne s¹ takie preparaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy tymczasem nie znaczy gwoli paszczy pieknej zguby a nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Penny said...

Oh these layouts are beautiful! I love how the embellishments don't overpower the photos! Thanks so much for following my blog! Love Penny